Website maakt financiën besturen beter inzichtelijk

Het is eenvoudiger om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en te vergelijken, via het ‘Dashboard baten en lasten onderwijsbesturen’. De website beoogt het voor besturen, leraren, ouders en leden van medezeggenschapsraden makkelijker te maken in gesprek te gaan over de financiën van een schoolbestuur.
 
Op de website is de financiële informatie uit jaarrekeningen per schoolbestuur beschikbaar voor het po, vo, mbo en hbo. Het doel is duidelijker te laten zien wat een schoolbestuur ontvangt en wat het uitgeeft aan personeel en bijvoorbeeld huisvesting. Voorheen moesten daartoe grote databestanden doorzocht worden.

Inzicht besteding
Het ministerie komt met de website tegemoet aan de vraag naar inzicht in de besteding van onderwijsgeld door schoolbesturen. Minister Slob van Onderwijs vindt het belangrijk dat schoolbesturen met leraren en ouders in gesprek zijn of gaan over de inkomsten en uitgaven. De website is daarbij een hulpmiddel.
 
Er staat nog geen duiding van de cijfers op het dashboard. Op een later moment zullen alle gegevens van de jaarrekening, waaronder ook de reserves van besturen, online te zetten. Ook moet het mogelijk worden om meerjarige vergelijkingen te maken, en moet de duiding uit de Financiële Staat van het Onderwijs van de inspectie op de website terug te vinden zijn.
 
Zie het ‘Dashboard baten en lasten onderwijsbesturen’.
 
Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.