Wat zijn de nieuwe bekwaamheidseisen aan onderwijspersoneel in het PO?

Per 1 augustus zijn de nieuwe bekwaamheidseisen onderwijspersoneel in het PO van kracht geworden. Wat houden deze eisen in?

Leraren moeten voldoen aan eisen voor bekwaamheid. De school moet kunnen laten zien dat haar leraren aan deze zogenoemde bekwaamheidseisen voldoen. 

De beroepsgroep heeft deze bekwaamheidseisen voor leraren opgesteld. In totaal moet een leraar aan 7 bekwaamheidseisen voldoen. De eisen sluiten aan op de verschillende rollen die leraren hebben, maar ook op situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. 

De Onderwijscoöperatie heeft de bekwaamheidseisen opnieuw bekeken en vastgesteld. De nieuwe bekwaamheidseisen treden per 1 augustus 2017 in werking. 

De eisen aan de bekwaamheid van leraren staan in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Ze gelden voor leraren in het:

-basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs;
-voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
-beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 

Scholen zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever en  leraar. Bijvoorbeeld over zijn ontwikkeling via (bij)scholing. 

Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen mag de school nog aanvullende normen opstellen.

De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat drie aspecten:

a.de vakinhoudelijke bekwaamheid;
b.de vakdidactische bekwaamheid; en
c.de pedagogische bekwaamheid.

In deze pdf leest u het geheel aan eisen per aspect


Nienke Daniels, senior adviseur, helpdesk
06 53 57 33 93
ndaniels@vbs.nl