Kans op gratis deelname Oekraïne-reis

Aan de werknemers van bij VBS aangesloten scholen voor po, so en vo

Wilt u mee naar Oekraïne? Om collega’s uit andere landen te ontmoeten en kennis en ervaring uit te wisselen? Zonder dat het u geld kost?
 
Dat kan! 

Leerkrachten en/of medewerkers uit het middenmanagement maken kans op gratis deelname aan de ECNAIS-conferentie (European Council of National Associations of Independent Schools) in Kiev van 19-21 april 2018.

Onderwerpen tijdens de conferentie:
 • Welke rol speelt het bijzonder onderwijs bij democratisering en onderwijsvernieuwing in Oekraïne?
 • Wat zijn de ervaringen van collega’s in het bijzonder onderwijs in andere landen met deze onderwerpen?
 • Wat kunnen we over een weer van elkaar leren?
Door de antwoorden krijgen we beter zicht op de verbinding tussen het ideaal van de vrijheid van onderwijs en de gemeenschappelijke Europese democratische waarden.

Centraal hierbij staan:
 • Hoe draagt de vrijheid van onderwijs bij aan onderwijsinnovatie?
 • Wat is de balans tussen de autonomie van de school en verantwoording afleggen?
 • Hoe vinden we een balans tussen de keuzevrijheid van ouders en gelijke kansen voor iedere leerling?
 • Hoe draagt het bijzonder onderwijs bij aan de diversiteit van het onderwijs? 
Spreker is onder meer Mr. Ben Vermeulen, lid van de Raad van State en hoogleraar aan de Radboud Universiteit.

ECNAIS komt op Europees niveau op voor: 
 • De vrijheid van onderwijs en de vrije schoolkeuze van ouders, 
 • De belangen van bijzondere scholen (independent schools) in Europa.
VBS is oprichter en lid van deze Europese associatie.

Diversiteit in het onderwijs is het hoofdthema van hun jaarlijkse conferenties. De titel van de aankomende conferentie luidt: ' Educational freedom and democratic changes - the role of Independent Schools in Ukraine. A European perspective’.

Gratis deelname

VBS stelt samen met het Jan Kerstenfonds dit jaar voor acht leerkrachten en/of medewerkers uit het middenmanagement (bijvoorbeeld bouwcoördinatoren of innovatiecoördinatoren) van bij VBS aangesloten scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs een subsidie van 1500 euro per persoon beschikbaar. Dit bedrag dekt zeker de totale kosten van deelname aan de conferentie, inclusief reis- en verblijfskosten. Het resterende bedrag kan voor eventuele kosten voor vervanging op de school ingezet worden.

Voorwaarden
Om kans te maken op deelname vragen we u om een korte motivatie over het thema van de conferentie te schrijven (maximaal 500 woorden). Deze motivatie vormt tevens de basis voor uw inbreng tijdens de dialogen met sprekers en anderen tijdens de ECNAIS-conferentie. Tot slot verwachten we bij terugkeer van u een kort schriftelijk verslag, waarmee u de opgedane kennis en ervaring met VBS deelt.
 
Inschrijven
Heeft u interesse om deel te nemen, vul dan het formulier 'ECNAIS-conferentie Kiev 2018' in. Naast feitelijke informatie biedt het formulier ruimte voor de motivatie. Daarin komen minimaal aan bod: 
 • Uw belangstelling en persoonlijke motivatie voor deelname. 
 • Uw eigen betrokkenheid bij het onderwerp. 
 • De wijze waarop diversiteit in uw eigen school vorm krijgt (inspiratie, dilemma's en knelpunten). 
 • De verbinding van het thema met de VBS-kernwaarden. 
 • Wat voor u de meerwaarde van internationalisering is. (Welke mogelijkheden ziet u voor verdere internationale samenwerking en uitwisseling en wat kan het ontmoeten van nieuwe mensen uit de onderwijssector in andere landen voor u betekenen?)
Concrete data
9 februari uiterste inschrijfdatum
16 februari: bekendmaking winnaars (voor wie voor vertrek naar Kiev een kennismakingsbijeenkomst wordt georganiseerd) en contact met alle aanvragers
19-21 april 2018: Kiev