Hoe moeten we een professioneel statuut opstellen?

Een schoolbestuur wil weten of en wanneer ze een professioneel statuut moeten hebben. Daarom vraagt het bestuur de VBS Helpdesk hoe ze dit het beste kunnen aanpakken?
 
Het is wettelijk bepaald dat elk schoolbestuur een professioneel statuut hoort te hebben sinds 1 augustus 2017. Het statuut is onderdeel van de Wet beroep leraar die sinds die datum van kracht is. Per schoolbestuur in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs hoort er een professioneel statuut te zijn. Dit is nog niet overal het geval. Vanaf augustus 2018 gaat de Onderwijsinspectie actief controleren op de aanwezigheid van een professioneel statuut.
 
In dit statuut leggen bestuurders, schoolleiding en leraren afspraken vast over de zeggenschap van leraren over hun vak. Het statuut waarborgt de professionele ruimte en legt vast dat leraren en docenten moeten worden geraadpleegd over zaken die het onderwijs direct raken. Het gaat onder meer over afspraken over de inhoud van lesstof, de keuze voor leermiddelen en hoe de lesstof wordt aangeboden. Ook de pedagogisch-didactische aanpak en afspraken over professionalisering en het onderhouden van de bekwaamheid vallen hieronder.
 
De medezeggenschapsraad heeft geen formele rol bij de totstandkoming. Ook is er geen pasklaar model voor het professioneel statuut omdat het de bedoeling is dat het bevoegd gezag en leraren met elkaar in gesprek gaan hierover. Wel staat op de website van Voion uitleg over het professioneel statuut en de VO-raad heeft een handreiking ‘Professioneel statuut voortgezet onderwijs’ opgesteld voor besturen en schoolleiders.
 
Nienke Daniels, VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl