‘Betere samenwerking voor maatschappelijke taak‘

De onderwijsprestaties in het po en vo zijn de afgelopen 20 jaar gedaald, constateert de Onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs 2016-2017. Door sociaal-economische segregatie dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt. VBS sluit zich aan bij de oproep van de inspectie tot nog betere samenwerking tussen alle betrokkenen voor de maatschappelijke taak van het onderwijs.
 
De prestaties van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald, blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2016-2017. Deze daling is te zien bij prestaties van basischoolleerlingen in taal, rekenen, cultuureducatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs. Vooral leerlingen aan de bovenkant ontwikkelen zich minder goed, maar de laatste twee jaar ziet de inspectie ook steeds meer leerlingen de basisschool verlaten die niet goed genoeg kunnen lezen.
 
Kansenongelijkheid
De laatste jaren neemt de segregatie langs opleidingsniveau en inkomen toe in het onderwijs. Wel is er een afname van etnische segregatie. De inspectie maakt zich zorgen over de oplopende segregatie in het onderwijs: het kan gevolgen hebben voor de onderwijskansen van groepen leerlingen en voor de onderwijskwaliteit. Een weerspiegeling van een bredere maatschappelijke ontwikkeling. De oplossing ligt dus niet alleen bij scholen, maar in samenwerking.
 
Autonomie en overheidssturing
De inspectie roept op tot gerichte samenwerking van alle partijen binnen het onderwijs. Ze constateert  een wankel evenwicht tussen autonomie van scholen en besturen en aansturing door de overheid. “Besturen en scholen benutten de autonomie niet altijd optimaal. Veel scholen zijn onvoldoende gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en nemen genoegen met de basiskwaliteit. De overheidsbemoeienis is veelal open en daardoor vrijblijvend”, volgens de Staat van het Onderwijs.
 
De inspectie pleit voor optimale benutting van de autonomie door scholen en besturen en samenwerking aan de maatschappelijke taak van het onderwijs. “Samenwerking is nu soms te vrijblijvend, vaak is er geen overeenstemming over verwachte resultaten en wordt er open en zacht gestuurd.”
 
Maatschappelijke opdracht
VBS is voorstander van autonomie van scholen, we staan voor het zelf kunnen maken van keuzes binnen grenzen. VBS-directeur Edward Moolenburgh: ‘Het is een groot goed dat schoolbesturen autonomie hebben. Daar hoort ook een maatschappelijke opdracht bij om samen met alle belanghebbenden binnen en buiten de school zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen te bieden. Autonomie brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee.’
 
VBS pleit ervoor dat een cultuur van samenwerking nog meer gemeengoed wordt binnen het onderwijs, dit laat onverlet dat er vele goede voorbeelden zijn. Moolenburgh: ‘We kunnen daarbij leren van die goede en inspirerende voorbeelden om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.’

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.