Juridische dienstverlening

'Onderwijspersoneel heeft een unieke rechtspositie'

 
Het onderwijs wijkt af van reguliere marktsector en is constant in beweging. Wisselende en veranderende wetten en cao’s maken het recht nog complexer. Als bestuur, directie, werkgever, werknemer of betrokkene in het onderwijs kunt u soms goed verdwalen in 'wat moet' en 'wat mag'.

VBS adviseert met als centrale vraag: Waar zit de speelruimte? Onze juridische dienstverlening  is gespecialiseerd in alle facetten van het onderwijsrecht die onze leden in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs aangaan.

Juristen en advocaten die voor VBS werken, kennen zowel actuele wet- en regelgeving maar ook jurisprudentie. Zij beschikken over specialistische en actuele kennis van de onderwijssector en zijn dagelijks actief met informeren, begeleiden, bemiddelen, adviseren en, zo nodig, procederen voor bij VBS aangesloten besturen en directies.
 
VBS werkt samen met advocaten Noor Dietvorst en Bas Vorstermans van Cascade advocaten te Den Haag. Neem voor meer informatie contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15, helpdesk@VBS.nl.

Enkele onderwerpen die onze juristen behandelen:
 • arbeidsrechtelijke geschillen zoals schorsing, ontslag en demotie
 • aanvragen van  ontslagvergunningen  bij ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV
 • procedures bij de Commissies van Beroep
 • begeleiding bij het opstellen van statuten in het kader van good governance
 • ontbindingsprocedures en overige procedures bij de rechtbank
 • bestuursrechtelijke geschillen bij bestuursorganen, zoals gemeenten en ministeries, alsmede beroepsprocedures bij de rechtbank, , Centrale Raad van Beroep of Raad van State
 • procedures bij de (Landelijke) Klachtencommissie
 • geschillen met het Participatiefonds, Vervangingsfonds, Ministerie van OCW, het UWV en overige instanties
 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten en andere documenten
 • aansprakelijkheidskwesties
 • procedures in het kader van passend onderwijs: toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
 • vragen over huisvesting en bekostiging
 • procedures in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen, advies over medezeggenschap en begeleiding bij geschillen
 • begeleiding bij bestuurlijke fusies en reorganisaties en advisering bij fusietoets
 • voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO’s) , opstellen van sociale plannen
 • verzorgen van scholing
 • procedures waarbij verplichte procesvertegenwoordiging noodzakelijk is
 • WWZ
 • Examenreglementen VO
 • Op te vragen documenten   


 


VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@VBS.nl