HRM

'Door de adviesgesprekken gingen we bewust keuzes maken in het HRM-beleid. Tijdig hebben we scholings- en mobiliteitsbevorderende maatregelen ingezet waardoor we gedwongen ontslagen hebben kunnen voorkomen’


Met strategisch HRM kunnen scholen organisatiedoelstellingen, maatschappelijke doelstellingen en doelstellingen van individuele medewerkers verwezenlijken. Strategisch HRM heeft daarbij oog voor de omgeving en context waarin de school zich bevindt en houdt rekening met belangenpartijen in en om de school.
 
Aandacht voor HRM-beleid klinkt ook door in de onderwijswet- en regelgeving en plannen voor de sector. Zo stelt de cao po en cao vo kaderafspraken, waaraan werkgever en P(G)MR een concrete beleidsinvulling geven op bestuurs- en/of schoolniveau. Ook de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en Wet op het voortgezet onderwijs geven richting. De ambities voor de sector zijn verder vormgegeven in actieplannen, convenanten en sectorakkoorden.

Goed en effectief strategisch HRM betekent voor VBS dat het:
 • bijdraagt aan het bereiken van de schooldoelstellingen (link met missie, visie, strategische doelen), individuele doelen van medewerkers en maatschappelijke doelen
 • bijdraagt aan de gewenste organisatiecultuur
 • een meerjarenperspectief biedt
 • gericht is op in-, door- en uitstroom van personeel binnen de organisatie
 • gebruik maakt van bekwaamheden van medewerkers en deze stimuleert
 • motiveert en ruimte biedt voor medewerkers
 • doordacht en geïntegreerd (met elkaar samenhangende) personeelsinstrumenten inzet
 • in goede balans is tussen persoonlijke, organisatie en maatschappelijke wensen en belangen
 • een breed draagvlak heeft bij leidinggevenden en personeel
 • voortdurend wordt afgestemd op interne en externe ontwikkelingen (evaluatie en bijstelling beleid)
 • voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving en de cao
Dit klinkt allemaal logisch maar in de praktijk vaak een hele uitdaging. VBS begeleidt scholen bij het vertalen van ambities in HRM-beleidsactiviteiten rekening houdend met de ruimte in de wet- en regelgeving.

VBS begeleidt scholen (ook met toolkits) bij het vertalen van ambities in HRM-beleidsactiviteiten rekening houdend met de ruimte in de wet- en regelgeving (zoals functiebeschrijvingen leidinggevenden in het basisonderwijs op basis van de cao po).
 


VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl