Downloads

Bestuur en organisatie

 

HRM

Brochures


Bij de VBS Helpdesk op te vragen modellen/protocollen/richtlijnen.
 • Fuwa voorbeeldfuncties po
 • Fuwa voorbeeldfuncties vo
 • Gedragscode vrijwillige ouderbijdrage
 • Handreiking persoonlijk budget vo
 • Klokkenluidersregeling
 • Meldcode huislijk geweld
 • Model brief aanzegging tijdelijk arbeidscontract
 • Model brief RDDF plaatsing
 • Model detacheringsovereenkomst
 • Model gedragscode binnen de school
 • Model klachtenregeling (intern en LKC)
 • Model pestprotocol
 • Model privacyregeling verwerking leerlinggegevens po en vo
 • Model privacyregeling verwerking personeelsgegevens op en vo
 • Model protocol elektronische communicatie middelen
 • Model protocol medicijnverstrekking op school
 • Richtlijn voor model protocol sociale media
 • Model schorsing/verwijdering
 • Model stageovereenkomst
 • Model studiekostenregeling
 • Model tekst rol vertrouwenspersoon
 • Richtlijn voor model toelating en verwijdering
 • MR reglementen, statuten po en vo
 • Protocol schoolzwemmen


Nienke Daniëls, senior juridisch adviseur, helpdesk
06-53 57 33 93 
ndaniels@vbs.nl