'Zonder VBS was onze montessorischool er nooit gekomen'
'Zonder VBS was onze montessorischool er nooit gekomen'
'Zonder VBS was onze montessorischool er nooit gekomen'
'Zonder VBS was onze montessorischool er nooit gekomen'
'Zonder VBS was onze montessorischool er nooit gekomen'

Helpdesk 070 -331 52 15

 • Wat zijn de voorwaarden voor ontslag op eigen verzoek?
  Een werknemer heeft psychische klachten en is al geruime tijd arbeidsongeschikt. Kan de school akkoord gaan met zijn verzoek om ontslag? Wanneer een werknemer zelf ontslag wil nemen heet dat formeel ‘ontslag op eigen verzoek’. Voor inwilliging moet het bevoegd gezag nagaan of ontslag daadwerkelijk de wens is van de werknemer. Het ontslag mag niet tot stand zijn gekomen onder invloed van gebrekkige wilsvorming. Een voorbeeld daarvan is als het ontslagverzoek gedaan is onder invloed van dwang, bedrog, dwaling of misbruik van de omstandigheden. Ook mag het ontslagverzoek niet aan de werknemer zijn opgelegd.

  Goed werkgeverschap brengt met zich dat de werkgever de werknemer informeert dat een ontslag op eigen verzoek consequenties heeft voor het recht op een uitkering. In beginsel is er bij ontslag op eigen verzoek namelijk sprake van verwijtbare werkloosheid en ontvangt de voormalig-werknemer geen WW- en bovenwettelijke uitkering.
 • Wat betekent de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor het onderwijs?
  Deze meldcode is een protocol met een stappenplan waarin beschreven staat hoe de professional omgaat met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze code dient te staan wie wanneer wat en op welke wijze doet en bevat een signalenlijst en gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, rollen en verantwoordelijkheden, sociale kaart en scholingsplan maken zijn onderdeel van de code. Naast implementatie hoort de organisatie het gebruik en kennis van de code te bevorderen en het personeel te trainen in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De inspectie toetst scholen in de nabije toekomst over aanwezigheid van meldcode, randvoorwaarden en feitelijke toepassing.
 • Kunnen scholen vierjarige leerlingen op vaste tijdstippen toelaten?
  De wet op het primair onderwijs (WPO) biedt de mogelijkheid om toelatingstijdstippen vast te stellen. Dit moet minimaal een keer per maand zijn en geldt uitsluitend voor leerlingen die nog niet eerder op school zaten. Het is dus niet mogelijk om de toelating een aantal maanden uit te stellen omdat anders de groepen te groot worden. Wel kan een leerling later toegelaten worden door een onderlinge overeenkomst met de ouders.
 • Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?
  De school bepaalt welke leerlingen overgaan van groep 2 naar 3. De overgang heeft met de ontwikkeling van de leerling te maken en niet zozeer met de leeftijd. De school kijkt met name naar werkhouding en cognitieve ontwikkeling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, gesprek met de intern begeleider en concentratie spanningsboog. Toch hanteren veel scholen nog wel een leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. Die leeftijdsgrens komt voort uit een regeling voor de overgang van de kleuterschool naar de lagere school die tot 1985 bestond. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes jaar zijn om naar de lagere school (nu dus groep 3) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober afgeschaft. De inspectie stelt de school de vraag of los van de geboortedatum per individuele leerling de overgang naar groep 3 bekeken wordt. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.
   
 • Waaraan mogen schoolbesturen de middelen uit de prestatiebox uitgeven?
  Voor schoolbesturen is er een bestedingsvrijheid voor de uitgaven indien deze aansluiten bij de ambities uit het bestuursakkoord (opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie) Het gaat hier niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. Aangezien de ambities uit het bestuursakkoord betrekking hebben op de kerntaken van het onderwijs, gaan we ervan uit dat schoolbesturen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen.
 • Wordt renovatie ook naar schoolbesturen overgeheveld?
  Renovatie is een onderwerp dat formeel niet bestaat in de regelgeving. De gemeente noch het schoolbestuur ontvangt hiervoor financiële middelen. Dat is niet veranderd bij de overheveling van het buitenonderhoud per 1 januari 2015. Bij renovatie gaat het onder andere over de verlenging van de levensduur van het gebouw en het verbeteren van de functionaliteit, energieverbruik en duurzaamheid van het pand. Er is vaak sprake van een gemeentelijk belang (levensduur verlengend) als een schoolbestuurlijk belang (bijvoorbeeld betere energiehuishouding). Op dit moment is het dus een zaak die tussen gemeente- en schoolbestuur zou moeten worden uit onderhandeld.

Actueel

 • Mei 2015 - VBS in transitie
  De samenleving verandert, het onderwijs verandert, VBS verandert. Tijd voor een actualisering van onze missie  en bijbehorende uitstraling. VBS heeft het heldere geel ingeruild voor blauw/groen. Vanzelfsprekend blijven we de vertrouwde partner voor onze scholen en gesprekspartner van alle belanghebbenden in het onderwijs.
 • Mei 2015 - Ouders krijgen betere positie bij dreigende sluiting school
  De positie van ouders wordt versterkt bij de sluiting of fusie van een school. Staatssecretaris Dekker komt hiertoe met wetgeving. Er komt ook een procedure die ouders kunnen volgen om bij sluiting of fusie alternatieven voor te leggen aan het schoolbestuur. VBS is voorstander van de versterking van de positie van ouders op dit vlak. 

  Dekker doet zijn voorstellen naar aanleiding van de initiatieven de Stichting Kleine Scholen en de Kleine Scholen Coöperatie. Beide pleiten voor mogelijkheden de laatste school in een dorp open te houden. Dit pleidooi gaat ertoe leiden dat in de Wet Medezeggenschap Scholen wordt opgenomen dat de leden van de MR bij advies over sluiting of bij een verzoek om instemming over fusie of overdracht van een school, altijd eerst de achterban moeten raadplegen. 

  De medezeggenschapsraad kan een bestuur niet dwingen om een school over te dragen aan een ander bestuur. Wel kan de medezeggenschapsraad in overleg met ouders en personeel van de school, bij gebruikmaking van het instemmingsrecht of het adviesrecht over fusie of sluiting van de school, alternatieven voorleggen aan het bestuur. Een alternatief kan de overdracht van de school aan een ander bestuur zijn. Vervolgens kan de medezeggenschapsraad de instemming bij een fusie onthouden, of negatief adviseren over een sluiting, als een bestuur niet bereid is de school over te dragen aan een ander bestuur. Mocht de fusie of sluiting van een school voor de geschillencommissie komen, dan zullen de voorgelegde alternatieven meewegen bij de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Dat kan ertoe leiden dat de fusie of sluiting niet doorgaat.

  Door deze procedure goed te beschrijven en te publiceren, krijgen ouders binnen de Wet Medezeggenschap Scholen een sterkere positie. Samen met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en de sectorraden komt Dekker met een procedurebeschrijving voor het aandragen van alternatieven voor de sluiting of een fusie van een school, in samenhang met een negatief advies over de sluiting, of het onthouden van instemming met de fusie van een school. De procedureschets zal naar verwachting in september 2015 worden gepubliceerd. 

  Ook komt Dekker met voorstellen een nevenvestiging een andere richting te laten hebben dan de hoofdvestiging. Dit moet ruimte bieden voor maatwerkoplossingen bij dalende aantallen leerlingen. Deze voorstellen worden opgenomen in het wetsvoorstel leerlingendaling dat in de loop van 2015 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. VBS wacht deze voorstellen af voordat hier een oordeel over wordt gegeven. 

  De volledige brief van Dekker aan de Tweede Kamer over de versterking van de positie van ouders vindt u hier.
 • Mei 2015 - Studiereis Gezonde School naar Schotland
  Leren hoe Schotland aandacht besteed aan gezondheid in het onderwijs? Wat zijn de successen en valkuilen van hun curriculum for excellence met als een van de zes ontwikkeldomeinen health and wellbeing. Wat leren wij hiervan? Tijdens de studiereis Gezonde School naar Glasgow in Schotland van 20 tot en met 24 september 2015 krijgt u antwoord op deze vragen. Schotland is één van de Europese landen die al een stap verder is dan Nederland met het formuleren en uitvoeren van een nieuw curriculum met daarbinnen aandacht voor ‘gezondheid en welbevinden’. Ook hun samenhang tussen onderwijs, zorg en andere beleidsterreinen is een innovatief voorbeeld voor de Nederlandse Gezonde School-aanpak. Sinds 2012 werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad via de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) succesvol aan structureel gezondheidsbeleid op po-, vo- en mbo-scholen. VBS participeert ook in de onderwijsagenda. Meer informatie over de reis vindt u hier.
 • Mei 2015 - Jenaplanconferentie over tegenwind
  Veel docenten en schoolleiders ervaren de druk van regelgeving. Durf jij 'niets' te doen en je eigen gang te gaan? Hoe zorg je dat tegenwind een voordeel wordt? Er is veel ruimte voor scholen om aan te sluiten bij wat kinderen werkelijk nodig hebben. Maar bemoeienis van politici en experts belemmert vaak om te doen wat je vanuit je hart graag wilt doen. Er "moet" van alles en dat werkt tegen. Tijdens de conferentie voor vernieuwend onderwijs staat het ombuigen van tegenkrachten centraal. Gastspreker Paul Frissen licht toe hoe doorslaande regelzucht kon ontstaan en welke tegenbeweging je kunt maken. Meer informatie over de Nederlandse Jenaplan Organisatie vindt u hier.
 • April 2015 - Onderwijsraad kritisch over samenwerkingsschool
  Staatssecretaris Dekker dient het wetsvoorstel samenwerkingsscholen te heroverwegen en aan te passen. Dit stelt de Onderwijsraad in een verschenen advies. De raad sluit hierbij aan bij eerder door VBS gemaakte kanttekeningen: de samenwerkingsschool moet een uitzondering blijven, een openbaar schoolbestuur kan geen bevoegd gezag van een samenwerkingsschool zijn en de positie van de identiteitscommissie is onduidelijk.